Klauzula informacyjna dla Pacjenta zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek.stom. Izabella Bielak, ul. Tadeusza Kościuszki 108A/16, 50-441 Wrocław, tel. 717 843 191, reprezentowana przez lekarza stomatologa Izabellę Bielak.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celach postępowania medycznego w ramach procedur stomatologicznych;

b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy – asystentka stomatologiczna. Jeśli będzie to konieczne w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z postępowaniami administracyjnymi bądź zadaniami realizowanymi w ramach powierzonej władzy publicznej, odbiorcami Pani/Pana danych będą inne podmioty przetwarzające, np. Prokuratura, organy Policji, administracja publiczna.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od momentu wizyty w Specjalistycznej Praktyce Stomatologicznej lek. stom. Izabella Bielak, ul. Tadeusza Kościuszki 108A/16, Wrocław.

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: ibielak@ibielak.pl.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Wrocław, 22 maja 2018